LỜI TRI ÂN TỪ CHƯƠNG TRÌNH MANG LẠI NỤ CƯỜI TRẺ THƠ – CREATE REAL SMILE...