Bạn có biết rằng Nu Skin Research and Development đã ủy nhiệm một phòng thí nghiệm...