NO PAIN NO GAIN! KHÔNG CÓ KẾT QUẢ NÀO ĐẠT ĐƯỢC MÀ KHÔNG TRẢI QUA CHÔNG...