Bạn đã sở hữu và trải nghiệm em ấy chưa? Cảm nhận của bạn như thế...